Likvidace bytového družstva

 
Likvidace je vykonávána prostřednictvím fyzické osoby, která přijme funkci likvidátora likvidovaného družstva. 
Cena služby se odvozuje od stavu předaného účetnictví.
K nákladům likvidace je tak nezbytné připočítat ještě samotné věcné výdaje likvidace, které jsou obecně tvořeny následujícími položkami:         
        
        
  • odměna notáře za účast na členské schůzi a vyhotovení notářského zápisu o průběhu jejího konání 
        
  • zveřejnění informace o likvidaci v Obchodním věstníku ve dvou po sobě jdoucích termínech         
 
  • kolky za podání obchodnímu soudu         
 
  • archivace dokumentů v závislosti na více faktorech, především zda-li má družstvo zaměstnance