Naše služby.

Zaměření jednotek, stanovení podílů k jednotkám na společných částech domu a pozemku.


Jednotky se zaměřují včetně vnitřních příček a stěn od vnějších stěn jednotky, tudíž nezáleží na jejich vnitřních individuálních úpravách.

Skutečná výměra jednotky je stěžejní pro určení s ní spojeného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku.

Společné části domy (sklepní kóje, sušárny, technické místnosti) se pro potřeby Katastru nemovitostí nezaměřují (u každé jednotky se právě stanovuje spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku).

Vytvoření schéma jednotlivých podlaží domu s umístěním jednotek a jejich příslušenství.


Schéma všech podlaží domu je povinnou zákonem předepsanou listinnou přílohou prohlášení nemovité věci.

Vyznačí se bytové a nebytové jednotky, vč. jejich příslušenství mimo byt (komory, sklepy, atd.) a sklepní kóje, balkónu či lodžie. Taktéž se uvádí popis společných částí domu (prádelny, sušárny, kočárkárny, technické místnosti a pod.).


Zpracování Prohlášení nemovité věci, vč. návrhu na vklad do KN.

Prohlášení nemovité věci rozděluje budovu na jednotky a má povinné náležitosti dle § 1166 zák. č. 89/2012 Sb.

K Prohlášení nemovité věci se přiloží schémata všech podlaží, určující polohu bytů a společných částí domu s údaji o podlahové ploše bytů. Schéma je povinnou přílohou prohlášení.

Prohlášení nemovité věci se podává k místně příslušnému Katastrálnímu úřadu společně s návrhem na vklad. Prohlášení i návrh podepisuje vlastník domu.

Katastrální úřad rozdělí budovu na jednotlivé jednotky v číselné řadě - číslo popisné lomené číslem jednotky. Číslování je zpravidla prováděno v logickém sledu od jednotky v nejnižším podlaží (od č.p./1 ).

Založení Společenství vlastníků jednotek, vč. stanov a notářských služeb.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) vzniká dle § 1204 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění zápisem do veřejného rejstříku vedeného příslušným krajským /městským soudem po předchozím schválení stanov SVJ v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků.

Společenství vlastníků jednotek může založit i jediný vlastník všech jednotek a v tom případě se nevyžaduje k přijetí stanov notářský zápis. V případě, že se společenství zakládá přijetím stanov všemi vlastníky na ustavující schůzi musí mít formu veřejné listiny (tzn. účast notáře).

Vyhotovení smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví, vč. návrhu na vklad do KN.

Po zapsání prohlášení zpracujeme smlouvy o převodu jednotky, které po podepsání vlastníka domu a nabyvateli jednotky se podají na katastr nemovitostí s návrhem na vklad a vyčká se na jejich zapsání.

Po zavkladování smluv o převodu, katastr nemovitostí zašle jednotlivým vlastníkům (i družstvu) vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí, kterým osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce. Smlouva musí obsahovat obecné náležitosti vyplývající z platných právních předpisů - označení smluvních stran, číslo a popis jednotky včetně podílu na společných částech, popř. věcná či jiná práva přecházející se vznikem vlastnického práva k jednotce.

Likvidace bytového družstva, vč. likvidátora a notářských služeb.

Likvidace je vykonávána prostřednictvím fyzické osoby, která přijme funkci likvidátora likvidovaného družstva. Cena služby se odvozuje od stavu předaného účetnictví. K nákladům likvidace je tak nezbytné připočítat ještě samotné věcné výdaje likvidace, které jsou obecně tvořeny následujícími položkami:
  • odměna notáře za účast na členské schůzi a vyhotovení notářského zápisu o průběhu jejího konání
  • zveřejnění informace o likvidaci v Obchodním věstníku ve dvou po sobě jdoucích termínech
  • kolky za podání obchodnímu soudu
  • archivace dokumentů v závislosti na více faktorech, především zda-li má družstvo zaměstnance.

Nabízíme zpracování dalších návazných dokumentů např. služebnosti (dříve věcné břemeno), plné moci, přiznání k dani z nemovitosti, kupní a darovací smlouvy a poradenství v oblasi bydlení a jiné.